Betreft: Eerste Communie 7 en 8 mei 2022 - federatie Lennik

De voorbereiding van de Eerste Communie wordt al meerdere jaren opgenomen door de werkgroep liturgie van de federatie Lennik.

Het aanbod geldt voor alle kinderen die in onze federatie wonen of die in de scholen van onze federatie in het 2de leerjaar zitten. Er zijn 2 aanvullende voorwaarden:

 • Uw kind moet gedoopt zijn;

 • Uw kind volgt katholieke godsdienst.

U wordt samen met uw kind uitgenodigd tijdens het weekend van 11 en 12 december 2021 voor het bijwonen van een eucharistieviering.

 • op zaterdag 11 december om 19 u. in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik;

 • of op zondag 12 december om 9.30 u. in de kerk van Sint-Martens-Lennik;

 • of op zondag 12 december om 11 u. in de kerk van Eizeringen.

Tijdens deze eucharistieviering zal pastoor Luc een introductie geven rond de Eerste Communie. Aansluitend aan de viering

 • zullen de documenten om in te schrijven voor handen zijn. U kan inschrijven voor de kerk van uw keuze binnen de federatie. Gelieve uw trouwboekje en/of de doopkaart van uw kind mee te brengen (i.f.v. van de datum en de plaats van het doopsel van uw kind).

 • vragen wij het inschrijvingsgeld(missaaltje, charter, (...) van 20 EUR cash en met passend geld te betalen;

We rekenen op de medewerking van ouders bij de voorbereiding op de Eerste Communie. Op vooraf bepaalde tijdstippen wordt u samen met uw kind verwacht in de weekendviering en kan er een doe-opdracht opgehaald/ingediend worden. De eerste doe-opdracht zal u overhandigd worden bij inschrijving op zaterdag 11 of zondag 12 december 2021.

Als u na de toelichting van pastoor Luc in de viering nog vragen heeft, dan kan u contact opnemen met Marleen Wynant (eerstecommunie.federatielennik@gmail.com). Het spreekt vanzelf dat dit afsprakenkader gekoppeld wordt aan de geldende corona-maatregelen op dat ogenblik.

Hartelijke groet,

Pastoor Luc en de leden van de werkgroep liturgie van de federatie Lennik


Betreft: inschrijving voor de voorbereidende catechese op het vormsel

voor de kinderen die nu in het 6de leerjaar zitten (of 12 jaar worden in 2022)

In de federatie Lennik voorzien wij een acht à tien catechese bijeenkomsten met de kinderen als voorbereiding op het vormsel. Deze catechese momenten zullen doorgaan op zaterdag of zondagvoormiddag. We verwachten ook dat de ouder(s) samen met hun kind/gezin zoveel mogelijk aanwezig zijn in de eucharistieviering op zaterdagavond/zondagochtend in één van de vier parochiekerken van Lennik.

Het sacrament van het vormsel wordt toegediend op zaterdag 30 april 2022 om 15 u. in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik.

De inschrijving voor het vormsel kan via volgende link en liefst vóór 12 november 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKk3bJ9jXmsJMlyAdVUM5RVr7e7sDaF-u_GFNYffhzN_VaQ/viewform?usp=sf_link

Na inschrijving verwelkomen we de ouders op de infoavond die doorgaat op donderdag 16 december 2021 om 20 u. in de parochiezaal Sint-Martinus, dorp, in Sint-Martens-Lennik. Verdere toelichting over het sacrament van vormsel, de catechese-activiteiten en de data van de catechese momenten worden u dan meegedeeld.

Wij vragen een kopie van het "bewijs van het doopsel" van het kind mee te brengen. U kan dit terugvinden in het trouwboekje, op het uittreksel van de geboorteakte of op de doopkaart van uw kind waarop, de priester/diaken het doopsel toediende, dit noteerde. Graag ontvangen wij ook 20 euro voor het catechesemateriaal, de missiodag naar Scherpenheuvel (9 april 2022),... Gelieve dit mee te brengen naar de info-avond.

Met vriendelijke groeten

Magda Beeckmans - catechiste: m.beeckmans@gmail.com

Pastoor Luc Vermeir (02/532 28 88)

Abonnement op het parochieblad

Voor een abonnement op het parochieblad, kan je je wenden tot:

Plaatselijke redactie:

Eucharistievieringen

Zaterdag

 • Gaasbeek 17.45u
 • Sint-Kwintens-Lennik 19u

Zondag

 • Sint-Martens-Lennik 9.30u
 • Eizeringen 11u

Dinsdag

 • Sint-Kwintens-Lennik 9u

MISINTENTIES AANVRAGEN

Een mis-of gebedsintentie vragen voor de eucharistieviering is aan de gelovige gemeenschap die samenkomt vragen: "Wil u wat mij beroert of mijn intentie biddend mee voor God brengen?"
Het kan een intentie zijn van dankbaarheid, het kan een smeekbede om een genezing zijn, het gedenken van een bijzondere verjaardag, heel dikwijls is het een gedachtenis voor een overledene, vader, moeder, familielid.
Het is in gemeenschap samen bidden, samen één worden in ons vertrouwen en ons geloof, het is meteen een heel diepe band die ons als gemeenschap bindt!
Van in heel verre tradities werd bij de vraag van een intentie een gave geschonken voor de gemeenschap en haar parochiale werking.
Dit werd veel later in een vaste som bepaald. Vandaag is dit 15 euro. Deze som wordt bepaald door het aartsbisdom.
Bewaren wij deze zinvolle traditie om onze geliefde overledenen in gemeenschap biddend te gedenken niet alleen rond Allerheiligen-Allerzielen maar ook gans het jaar door?
Deze intenties kan je meedelen:
vóór de viering (staat dan niet vermeld in het parochieblad)

Ofwel:
Voor Sint Martens Lennik : Serge Vanderschrick, Schapenstraat 104 A SML
voor Sint Kwintens Lennik : Jeanne Gettemens, Hendrik Ghijselenstraat 10 SKL
voor Eizeringen: Rober en Martine De Peyper-Dewaele, Louis Spaakstraat 8 EIZ
Voor Gaasbeek: Antoinette Rouen, Onderstraat 5 GB

Doopsel

Door het doopsel word je opgenomen in de gemeenschap. Het doopsel is het eerste sacrament.

Door het doopsel word je met Jezus herboren als iemand die bereid is als christen te groeien en te leven.

Vaak maken ouders deze keuze voor hun pasgeboren kindje, maar ook op latere leeftijd kan men kiezen om gedoopt te worden.

Je kindje laten dopen is geen "must" maar een keuze waar je over nadenkt en waar jij je op voorbereidt.

Eenmaal per maand wordt er in één van de vier kerken gedoopt. Wil je je kindje laten dopen neem dan contact op met de verantwoordelijke van dooponthaal. Deze zal u de nodige informatie geven.

Verantwoordelijke voor de zone:
Lieve Suenens 02/532.53.25

lievesuenens@gmail.com

Eerste communie

De voorbereiding van de eerste communie gebeurt in de zoneverband.

De essentie van een eerste communie is het kind inwijden in een christelijke traditie, het kind voor het eerst laten deelnemen aan de eucharistie, zoals die door de plaatselijke christelijke gemeenschap wekelijks gevierd wordt.

Voorwaarden zijn :

 • Gedoopt zijn
 • Katholieke godsdienst volgen in de school

Data van de eerste communies: telkens de vierde zondag van pasen ( drie weken na pasen)

 • Sint-Kwintens: zaterdag om 19u
 • Sint-Martinus: zondag om 9.30u
 • Eizeringen: zondag om 11u

Verantwoordelijk voor de zone:

Marleen Wynant   02/532. 10. 77

marleenwynant@hotmail.com


Vormsel

De voorbereiding van het H. Vormsel gebeurt in zoneverband.

Samen door God geroepen naar een betere wereld. Te beginnen bij onszelf met de kracht van de heilige Geest in een biddende en vierende gemeenschap. 

Voorwaarden zijn:

 • gedoopt zijn
 • eerste comunnie gedaan hebben
 • katholieke godsdienst volgen in de school

De datum van het H. Vormsel is normaal gezien (hangt af van vormheer):
Allen samen in de kerk van Sint-Kwinten de zaterdag van de derde zondag van pasen om 15u.

Verantwoordelijke voor de zone:
Magda Beeckmans 
m.beeckmans@gmail.com


Huwelijken

Trouwen voor de kerk is een engagementsverklaring waarbij een vrouw en een man zichzelf aan elkaar schenken en beloven elkaar lief te hebben en te waarderen voor de rest van hun leven. Ze vertrouwen hun samenleven daarbij toe aan Gods liefde.
Verlang je een kerkelijk huwelijk, neem dan tijdig contact op met de pastoor. Wil je in de week huwen, dan mag je zelf een uur kiezen voor deze viering. Op zaterdag kan je enkel om 14u en 15.30u huwen, en dit om praktische redenen.

Bij het sacrament van het huwelijk moet niet noodzakelijk een eucharistie plaatsvinden. Dit is een persoonlijke keuze. Deze keuze wordt besproken bij het eerste contact met de pastoor .

Jubilea

Er worden geen afzonderlijke eucharistievieringen gedaan voor b.v. een gouden huwelijksjubileum. Dit gedenken en vieren doen we in de zondagse viering. Als de jubilarissen een intentie laten doen uit dank zullen we zeker niet voorbijgaan aan dit mooie gebeuren in onze parochiegemeenschap.


Uitvaart

Bij een overlijden contacteer je zo vlug mogelijk de pastoor
Uitvaarten gaan door om 10u of indien er die dezelfde dag reeds een andere uitvaart is, om 11.30u.


Communie aan huis

Wie voor een ziek familielid of zieke buur de communie vanuit de eucharistie wil meenemen naar huis, kan een pixis (hostiedoosje) vragen aan de pastoor of de kerkverantwoordelijke.
Bij wie dit niet kan, gelieve contact op te nemen met Samana, ziekenzorg of met Antoinette Rouan (02/532.18.85) .


Ziekenhuisbezoek

Het wordt steeds moeilijker om te weten wie er in het ziekenhuis ligt. Zelfs de priesters krijgen de namenlijsten niet zo maar ter inzage. Daarom is het goed om bij een opname in het ziekenhuis het formulier voor morele bijstand in te vullen. Zo krijg je zeker contact met de pastorale dienst van de kliniek. Wens je dat de parochiepriester langskomt, laat dit dan weten door een familielid. Zo beschikken we in alle gevallen over de juiste informatie.


Ziekenzalving

Mensen die ziek zijn kunnen altijd de ziekenzalving ontvangen.
Wees daarmee op tijd om een afspraak te maken.
Neem hiervoor contact op met de pastoor.