ASWOENSDAG - VEERTIGDAGENTIJD IN DE FEDERATIE LENNIK

Met as-woensdag beginnen we de veertigdagentijd om weg naar Pasen, het grootste feest van ons geloven. Zij die gelovig een start willen maken met de veertigdagentijd, de vastentijd in onze federatie , zijn allen van harte uitgenodigd tijdens de eucharistie om 19 uur in de kerk van Sint Kwintens Lennik op woensdag 6 maart. Voor de viering zal de as verbrand worden en tijdens de viering zal ze gewijd worden voor het askruisje dat we die dag zullen ontvangen. Mogen we vragen de gedroogde palmtakjes die sinds vorig jaar met palmzondag thuis aan het kruis hingen mee te brengen naar de kerk. Bij het binnenkomen zullen deze verbrand worden. Iedereen van harte welgekomen . In het bijzonder zijn dit jaar onze toekomstige eerste communiekanten, plechtige communiekanten en hun ouders uitgenodigd. 

Nog even ter herinnering:Gedurende de veertigdagentijd zal tijdens de zondagse liturgie ook deze sobere tijd merkbaar, zichtbaar en hoorbaar zijn in de liturgie. ( het vroegere vasten van de mond , oor en oog). Het kan een symbolische aanzet zijn om in het leven van iedere dag ook zeer concreet iets te doen als teken van bekering op weg naar Pasen.

Aan ieder van u een zalige veertigdagentijd toegewenst.

DE GOEDE WEEK : DE HEILIGE DRIEDAAGE EN PASEN

WITTE DONDERDAG

Deze dag gedenken wij de instelling van de eucharistie, de kern van ons geloof. Die dag is er slechts één eucharistieviering in de avond waar de voetwassing als teken van dienstbaarheid en liefde centraal staar. Tijdens de dienst worden onder het 'Eer aan God in den hoge 'de klokken geluid, daarna zwijgen ze tot de paasnacht. De folklore heeft hiervan gemaakt dat de klokken naar Rome zijn. Het orgel zwijgt vanaf dan ook tot tijdens de paaswake. Na de eucharistieviering wordt het altaar 'ontbloot'. Altaardoeken, kaarsen enz. worden weggenomen. Er zal geen eucharistieviering meer zijn tot in de paasnacht.

GOEDE VRIJDAG

Deze dag is er in het avonduur wel een dienst, maar geen eucharistieviering. De Altaarontbloting wordt gezien als een symbool dat verwijst naar Christus, die van zijn kleden beroofd wordt en sterft. Tijdens deze dienst gedenken wij Jezus' lijden en sterven aan de hand van lezingen, het lijdensverhaal van Jezus en gebeden. Er is dan ook (enkel in deze dienst) een uitreiking van de communie. De communie aan zieken kan deze dag wel uitgereikt worden.

STILLE ZATERDAG- PAASWAKE

Er wordt geen eucharistie gevierd over dag. Enkel in de avond wordt de paaswake gehouden met eucharistie. Twee symbolen staan centraal het Licht. Het licht wordt symbool bij uitstek van de verrijzenis. De paaskaars wordt aangestoken en plechtig naar het altaar gebracht als teken van Christus, het licht van de wereld. De paasjubelzang duidt en besluit de openingsritus van de paasnacht. De dienst van het woord bied een ruime keuze aan van lezingen die het wondere van deze herdenking in ons oproepen. De woorddienst wordt beëindigd met de wijding van het doopwater, het tweede symbool van de paasliturgie. We hernieuwen onze doopbelofte en daarna worden we met het nieuwe doopwater besprenkeld. In dit nieuwe geloof willen we leven. Er word vandaag geen communie uitgereikt aan zieken. Enkel aan stervenden kan de communie gebracht worden.( het viaticum)

PASEN

Zoals Christus opstond uit de dood en verrees tot nieuw leven, zo is de christen door de doop verrezen uit het duistere en kwade om tot nieuw leven te komen. Pasen is het enige feest dat een ganse week gevierd wordt. Het heeft een 'octaaf'. Het paasfeest wordt dan afgesloten op de achtste dag die wij 'beloken Pasen' noemen.

Beloken komt van beluiken en betekend sluiten. Deze zondag wordt thans ook tweede paaszondag genoemd. De paastijd duurt echter tot het feest van Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Daarom worden alle zondagen na Pasen paaszondagen genoemd.

VIERINGEN GOEDE WEEK IN ONZE FEDERATIE

- ma 15 april: chrismaviering in de kathedraal van Mechelen

- dinsdag 16 april om 19 uur: biechtviering in de kerk van Gaasbeek

- 18 april, Witte Donderdag om 19 uur: eucharistieviering en gedachtenis van het laatste avondmaal in de kerk van Eizeringen.

- 19 april, Goede Vrijdag om 19 uur: dienst van Jezus lijden en dood met kruisverering in de kerk van Sint-Martens -Lennik.

- 20 april, Stille zaterdag om 19 uur: Paaswake in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik.

(Geen avondmis in Gaasbeek)

- 21 april, Pasen om 9u30 in Sint-Martens-Lennik en om 11 uur in Eizeringen: Paasmis

Het is een uitnodiging voor allen, jong en oud, die Pasen gelovig willen vieren.

Aan ieder van u alvast een zalig paasfeest toegewenst.